การรับสมัครพนักงาน รปภ.

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

วิธีการสรรหาอย่างมืออาชีพ ทดแทน และเติมเต็ม

งานรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่จะต้องใช้"คน" (Human) เป็นทรัพย์ยากรในการจัดการ ดังนั้น บริษัทที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากศาสตร์ในการบริหารคนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งที่จะต้องให้ความ สำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ การสรรหา(Recruitment) บุคลากร เข้ามาในระบบ บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่จะ ห่ให้งานรักษาความปลอตภัย ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สรรหา วิธีการต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหา บุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรเข้ามาเติมเต็มตลอด ด้วยวิธีการตั้ง ต่อไปนี้

ช่องทางหลากหลายในการสรรหา

  • การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (Publicize through the Websites)
  • การทำศูนย์รับสมัครทั่วประเทศ (Set up the center of enrollment all over the country)
  • การแนะนำจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ (Suggestion by company Security Guards)
  • การแนะนำผ่านตัวแทนตามชุมชนที่เป็นฝ่ายสรรหา (The advice through Community Agents)
  • การไปคัดเลือกจากทหารเกณฑ์ ที่ปลตประจำการณ์ (Chose from conscripts who discharge then)
  • การไปรับสมัครงานจากศูนย์ จับฉลากทหารเกณฑ์ (Recruit from the center of conscript draw lots)
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ เช่น ป้ายรับสมัครหน้าบริษัท, โปสเตอร์, ไวนิว, แผ่นป้ายประกาศ, บอร์ตประชาสัมฟันธ์ตามอาคาร, รถเมล์ วิทยุ ฯลฯ

ขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน

งานรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่จะต้องใช้"คน" (Human) เป็นทรัพย์ยากรในการจัดการ ดังนั้น บริษัทที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากศาสตร์ในการบริหารคนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งที่จะต้องให้ความ สำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ การสรรหา(Recruitment) บุคลากร เข้ามาในระบบ บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่จะ ห่ให้งานรักษาความปลอตภัย ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สรรหา วิธีการต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหา บุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรเข้ามาเติมเต็มตลอด ด้วยวิธีการตั้ง ต่อไปนี้

กรอกใบสมัครงาน

พิมพ์ลายนิ้วมือ

ชั่งน้ำหนัก

สัมภาษณ์การสมัครงาน

พิมพ์ลายนิ้วมือ

วัดส่วนสูง

เราได้มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ภายในหน่วยงานทันที

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

เมื่อมีผู้สมัครงานกรอกประวัติพร้อมส่งเอกสารส่วนตัวที่จำเป็นแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแบบเร่งด่วนทันทีภายใน 2 ชม.กับ สนง.ตร. และหากมีประวัติที่ขัดต่อนโยบายการคัดเลือกก็จะปฏิเสธการรับเข้าทำงานทันที

เครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว เราจะมอบชุดสำหรับการทำงานให้ทันที