เหตุผลที่เลือกเรา

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด

           ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล กับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ  เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการให้บริการ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001:2015 คือการวางระบบการให้บริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุก

บริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

            ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการต่าง ๆ ว่าได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านเอกสารที่ระบบไว้ในขั้นตอน และวิธีการทำงานเอาไว้   รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติว่า เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน ISO 9001:2015

            บริษัทรักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด ได้วางระบบการบริหารงานตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากร  การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การฝึกอบรม การตรวจสอบความพร้อมก่อนลงหน้างาน การบริหารหลังการขาย อาทิเช่น การปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการรักษาความปลอดภัย การเข้าตรวจของหัวหน้าสายตรวจ  การเข้าฝึกของฝ่ายฝึกอบรม การเข้าพบผู้ว่าจ้างของระดับบริการ รวมถึงการประเมินการปฏิบัติหน้าที่

          ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า ระบบการบริหารงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ มีขั้นตอน และการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าสูงสุด

"We provide for our customers"

สิ่งที่มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน

ทีมงาน “พรีเมียมการ์ด” ขอสัญญาว่าจะดูแลหน่วยงานของท่านให้ดีที่สุด หากท่านไว้วางใจในทีมงานของบริษัทฯ ให้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ หน่วยงานของท่าน บริษัทฯ มั่นใจว่าเรามีดี ที่ใช้เป็นเหตุผลให้ท่านเลือกตัดสิ้นใจ ดังนี้

Why our customer choose us ?

1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าบริการตลอด 365 วัน (ไม่มีจัดจุดขาด)
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคนไทย มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคน
4. เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558
5. กำหนดวันลงพื้นที่ลงงานชัดเจน และสามารถลงงานตามวันและเวลาที่กำหนด
6. บริษัทจะมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน
7. มีสายตรวจเข้าตรวจพื้นที่อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
8. มีครูฝึก/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าฝึกในพื้นที่อย่างเป็นทางการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
9. ตรวจถังดับเพลิงให้ทุกเดือน
10. สุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานรักษาความปลอดภัย
11. ฝึกดับเพลิงให้ รปภ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง, อบรมให้ทีมงานผู้ว่าจ้าง ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง
12. มีฝ่ายบริหารเข้าพบ เพื่อรับนโยบายการทำงาน และสอบถามปัญหาเกี่ยวกับหน้างานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
13. มีการประเมินผลการทำงาน และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามหน้าที่ปฏิบัติตลอดสัญญาว่าจ้าง
14. ช่วยเหลือผู้ว่าจ้างด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
15. ทรัพย์สินของท่าน จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ศูนย์ฝึก(กรุงเทพ)

ที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ

การอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

มีเทคโนโลยีความปลอดภัยของตนเอง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ถ่ายรูปเก็บข้อมูลได้หลายรูป
  • พกพาสะดวก
  • มี GPS ติดตามเครื่องสูญหาย
  • ดูข้อมูลแบบ Real Time
  • อ่านข้อมูลจากชิปบัตรประชาชนได้
  • เช็ครถค้างคืนในพื้นที่ได้
  • ปริ้นข้อมูลออกทางสลิบได้ในตัว
  • คำนวนเวลาจอดรถได้
  • สะดวกด้วยการสั่งการด้วยเสียง
  • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

การควบคุมด้าน คุณภาพ

โทรศัพท์มือถือพร้อมอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
รายงานเหตุการณ์ ประจำวัน พร้อมโทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

ความปลอดภัยด้าน อาคารสถานที่

จ้าง 6 คนขึ้นไป แถมกรวยจราจร
ป้องกันการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต(ตามข้อตกลง)

การติดต่อสื่อและประสานงาน

การติดต่อสื่อและประสานงาน
วิทยุสื่อสาร เกรด A ตามความต้องการ
พร้อมการซ่อมบำรุงฟรี ตลอดอายุการใช้งาน