เครื่องแบบประจำของบริษัท

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

เครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย

  • ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกชุด ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านได้
  • ชุดเป็นค่าใช้จ่ายของ "ผู้รับจ้าง" เป็นคนรับผิดชอบ
  • บริษัทฯ ให้ชุดพนักงานทั้งสิ้น 2 ชุด และแจกฟรี! อีกปีละ 1 ชุด