กำหนดการในการปฏิบัติหน้าที่

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐานการเปลี่ยนผลัด

ผลัดที่ 1เวลา07.00น. -19.00น.| ผลัดที่2เวลา 19.00 น. - 07.00 น.

ทั้งนี้หากตารางเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดตารางเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามความเหมาะสมของหน่วยงานนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบของทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯยังได้เตรียมกำลังพลสำรองไว้ประจำบริษัทฯ สำหรับหดแทนพนักงานที่ขาด ลาป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีที่หน่วยงานใดต้องการจ้างเสริม เจ้าหน้าที่ รปภ. เป็นกรณีเร่งด่วน ทางบริษัทฯ ได้เตรียมกำลังพลไว้สำรองตลอด 24 ชั่วโมง