ขั้นตอนการให้บริการ

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

service steps

ขั้นตอนการให้บริการ

การทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อคุณภาพที่ดี

เราให้บริการกับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้เราบริการภายใต้มาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ ด้านการบริการ

1. มีความต้องการว่าจ้าง
จัดทำใบเสนอราคา

2. เข้านำเสนองาน/แนะนำตัว
กำหนดวันลงงงาน

3. ทีมงานเข้าศึกษา
หน่วยงาน จัดทำ Job

4. ลงนามสัญญาว่าจ้าง

5. จัดกาพนักงาน รปภ.
ให้ตรงความต้องการ

6. ฝึกอบรมตามหลักสูตร
3วัน/24ชั่วโมง

7. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตามวัน/เวลา ที่กำหนด

8. สายตรวจ เข้าตรวจหน่วย
งานเฉลี่ย 4 ครั้ง/สัปดาห์

9. ปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหาร
เข้าพบผู้ว่าจ้าง

10. ครูฝึกเข้าฝึกหน่วย
อย่างน้อย 2 เดือน/1ครั้ง

11. ประเมิณผลการทำงาน
เดือนละ 1 ครั้ง

12. ควบคุมการทำงาน
ให้เป็นไปตามกำหนด

1. ลูกค้าสนใจ บริษัทเสนอราคา

หากท่านสนใจบริการรักษาความปลอดภัย หรือในเสนอราคาจากบริษัทฯ กรุณาโทร 02-1150526 ต่อ 31 หรือเบอร์ 082-5977000 เพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น และขอใบเสนอราคา หลังจากนั้นบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านทางอีเมลล์ที่ให้ไว้ในภายหลัง

2. บริษัทฯ เข้าพรีเซนต์งาน และแนะนำตัว

หากท่านต้องการให้บริษัทฯ เข้าดูหน้างาน หรือให้เข้าพรีเซนต์งาน บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง โดยกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันพรีเซนต์จริง 3-5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและหากท่านต้องการว่าจ้างบริษัทฯ ก็สามารถกำหนดวันลงงาน และกำหนดวันทำสัญญาว่าจ้างในวันดังกล่าว

3. จัดทำ Job Description ประจำหน่วยงาน

บริษัทฯ จัดทีมงานเข้าวางระบบรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน โดยศึกษาจากรูปแบบเดิม และนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ แก่ท่าน และจัดทำเป็นคู่มือประจำหน่วยงาน เพื่อนำไปสอนให้กับพนักงาน รปภ. และเจ้าหน้าที่ต่อไป

5. จัดหาเจ้าหน้าที่ ที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน

โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ ทดสอบ ตรวจสารเสพติด และตรวจประวัติอาชญากรรม หากผ่านแล้วจะสามารถเข้าไปสู่กระบวนการ ฝึกอบรม

6. ฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ฯ

พนักงานทุกนายต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ฯ ครบ 40 ชม. และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฏหมาย

7. ลงพื้นที่ให้บริการ ตามวันที่กำหนด

พร้อมทั้งมีสายตรวจ ครูฝึก เข้าประกอบหน้างานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ. สามารถทำงานได้ตาม Job Description ที่กำหนดไว้

8. สายตรวจและครูฝึกควบคุมดูแล

เจ้าหน้าสายตรวจและทีมงานทำงานตามนโยบายและหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนด

9. ฝ่ายบริหารเข้าพบผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เพื่อเข้าสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อนำไปแก้ไข

10. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO9001:2015

เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน