การให้บริการ

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

service steps

ขั้นตอนการให้บริการ

การทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อคุณภาพที่ดี

เราให้บริการกับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้เราบริการภายใต้มาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ ด้านการบริการ

หากท่านสนใจบริการรักษาความปลอดภัย หรือในเสนอราคาจากบริษัทฯ กรุณาโทร 02-1150526 ต่อ 31 หรือเบอร์ 082-5977000 เพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น และขอใบเสนอราคา หลังจากนั้นบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านทางอีเมลล์ที่ให้ไว้ในภายหลัง

หากท่านต้องการให้บริษัทฯ เข้าดูหน้างาน หรือให้เข้าพรีเซนต์งาน บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง โดยกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันพรีเซนต์จริง 3-5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและหากท่านต้องการว่าจ้างบริษัทฯ ก็สามารถกำหนดวันลงงาน และกำหนดวันทำสัญญาว่าจ้างในวันดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทีมงานเข้าวางระบบรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน โดยศึกษาจากรูปแบบเดิม และนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ แก่ท่าน และจัดทำเป็นคู่มือประจำหน่วยงาน เพื่อนำไปสอนให้กับพนักงาน รปภ. และเจ้าหน้าที่ต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาว่าจ้างต้นฉบับเพื่อให้ศึกษา และตรวจสอบ หากมีข้อทักท้วงก็สามารถแก้ไขตามความเหมาะสมได้ และจะต้องมีการเซนต์สัญญาว่าจ้างก่อนที่จะมีการลงงานจริง โดยสัญญาจะจัดทำเป็น 2 ฉบับ คู่สัญญาฝั่งละ 1 ฉบับ

โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ ทดสอบ ตรวจสารเสพติด และตรวจประวัติอาชญากรรม หากผ่านแล้วจะสามารถเข้าไปสู่กระบวนการ ฝึกอบรม

พนักงานทุกนายต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ฯ ครบ 40 ชม. และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฏหมาย

พร้อมทั้งมีสายตรวจ ครูฝึก เข้าประกอบหน้างานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ. สามารถทำงานได้ตาม Job Description ที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าสายตรวจและทีมงานทำงานตามนโยบายและหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนด

เพื่อเข้าสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อนำไปแก้ไข

เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน