การอบรม(ในหน่วยงาน)

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

Onsite Training

การอบรมในหน่วยงาน

ในระยะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ หรือฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เข้าไปตรวจตรา หรือตรวจสอบ การปฏิติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เฉลี่ยอาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในทุกวันของการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดหัวหน้าชุดเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชา ในเรื่องระเบ๊ยบวินัย และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงติดต่อ ประสานงาน กับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพสูงสุด