การวางบทลงโทษ

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

การกระทำความผิดและบทลงโทษ

หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง , มาสายเกิน 3 ครั้งหักเงินประกัน 1 แรง

หักเงินประกัน 7 แรง/ครั้ง ปลดออกพร้อมยึดเงินสมทบฯ

หักเงินประกัน 7 แรง/ครั้ง ประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ

ประกาศพ้นหน้าที่ ตัดเงินประกัน 2,000 บาท และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง

หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง/วัน

หักเงินประกัน 5 แรง/ครั้ง ประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบๆ

หักเงินประกัน 10 แรง/ครั้ง ประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ

หักเงินประกัน 5 แรง/ครั้ง

ประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินกองทุนสมทบฯ และตัดเงินประกัน 2,000 บาท

หักเงินประกัน 10 แรง/ครั้งประกาศพ้นหน้าที่พร้อมยึดเงินสมทบฯ และถ้าไม่ติดต่อกลับภายใน 1 เดือน จะไม่ได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)

หักเงินประกัน 1 แรง/ครั้ง , และเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้ง