การฝึกอบรม ทฤษฏี-ปฏิบัติ

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

อบรมภาค ทฤษฎี

 1. เกมส์ละลายพฤติกรรม
 2. แผนฝังองค์กร สายบังคับบัญชา
 3. สารปัญการอบรม
 4. รายได้ สวัสติการ รายการค่าใช้จ่าย
 5. กฎ ระเบี้ยบ บทลงโทษ
 6. การแต่งกาย และ บุคลิกภาพ
 7. การรายงาน การเขี้ยนรายงาน
 8. การใช้วิทยสื่อสาร
 9. วิธีปฏิปัติเมื่อไปประจำหน่วยงาน

อบรมภาค ปฏิบัติ

 1. การปฏิบัติท่าบุคคลมือเปล่า
 2. การรายงานตัว
 3. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาติดต่อ
 4. การดับเพลิ้งเบื้องตัน
 5. จราจรเบื้องต้น
 6. การตรวจค้นหา
 7. เดสกรณีศึกษา
 8. สอบวัดความรู้ หลังการฝึกอบรม