การตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

การตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่

ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งฝ่ายปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจ เจ้าหน้าที่ รปภ. ของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มความพร้อม และ การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ รปภ ที่คอยรายงานเหตุการณ์ต่างๆของสถานการณ์ตามเวลาจริง ดังนี้ เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ว่าจ้าง ทางหน่วยงานของเราจึงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด